Main -  Social sphere -  Religion

Religion

Religious organizations of the Ushachi region

Orthodoxy

1. “The Parish of the Church of Sts Menodora, Metrodora, Nymphodora, Ms in the town settlement of Ushachi of the Polotsk Eparchy of the Belarusian Orthodox Church” 9 Sovetskaya Str, Ushachi Priest Vyacheslav Lobets Service: Sundays, feasts – 9.00 Saturdays, forefeasts – 17.00 Sunday school – 13.00, Sundays.

2. “The Parish of the Church of St. Parasceva, Martyr, surnamed “Friday” in the village of Orekhovno, the Ushachi region, of the Polotsk Eparchy of the Belarusian Orthodox Church” Priest Vladimir Lavtsevich Service: Sundays, feasts – 9.00

3. “The Parish of the Church of Apostles Sts. Peter and Paul in the village of Kublichi, the Ushachi region, of the Polotsk Eparchy of the Belarusian Orthodox Church”

4. “The Parish of the Church of Holy Hierarch Nicholas the Wonderworker”. 22 P. Brovki Str, Ushachi (inactive)

Catholicism

1. “The Parish of St Lawrence in the town settlement of Ushachi of the Vitebsk Eparchy of the Roman-Catholic Church in the Republic of Belarus” 13 P.Brovki, Ushachi Priest, Polish native Majka Jerzy Edward Service: weekdays – 17.30 Wednesdays – 7.00 Sundays – 11.00

Protestantism

1. Evangelic Church of Baptists Spaseniye 26 Komsomolskaya Str, Ushachi, the Vitebsk oblast Prester Piotr Lukashevich Service: Sundays – 10.30 Sunday school – 13.00, Sundays

2. Evangelic Church Blagodat 10 Frunze Str, Ushachi Priest Aidzan Sukhostavskaya Service: Tuesdays, Fridays – 18.00 Sundays – 10.00 Sunday school – 13.00, Sundays.