Main -  Structural subdivision -  Ushachi District Emergency Department

Ushachi District Emergency Department

Ushachi District Emergency Department of the institution “ Vitebsk regional Department of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus”

211524, 12, Shcolnaya street, Ushachi, Vitebsk region

Working hours: Monday - Friday 8.00 - 17.00, lunch break: 13.00 - 14.00)
Department management:
The Head of Ushachi District Emergency Department:
Major of internal service Avadnyov Sergey Yevgenyevich, tel.: 57101
First Deputy Head of the Emergency Department and the Head of Supervision and Prevention Inspection:
Internal service captain Orlov Mikhail Alexandrovich, tel.: 57455
Deputy Head for operational tactical work, The Head of the Fire emergency rescue unit № 1
Lieutenant colonel of internal service Lyolya Dmitry Konstantinovich, tel.: 51955
Deputy Head of the of the Emergency Department for ideological work and staffing
Major of internal service Ulinovich Andrey Mikhailovich, tel.: 51955